Biblický citát na dnešní den
Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1)