Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství a věrnost se potkají. (Ž 85,11)

Kostel sv. Michaela archanděla

 

První kostel v Pacově vzniká v průběhu 13. století, kdy bylo pod hradem asi z 12. století, založeno i město.

Jádro dnešní kamenné stavby, orientované k severovýchodu, pochází až ze století následujícího. Nejprve byl vystavěn pětiboký presbytář a obvodové zdi lodi i s portály. Na jihozápadní nároží byla umístěna štíhlá věž, sloužící snad od počátku též jako tresor pro uchovávání chrámového pokladu.

Hlavní portál na jižní straně pochází z doby kolem roku 1380. Presbytář zpevněný opěráky, je sklenut dvěma poli křížových žebrových kleneb. Klenba presbytáře pochází patrně až z 15. století.

Dvoulodí je nesouměrné. Severní loď je širší a má tři pole. Jižní je naproti tomu úzká, na západě přiléhá k tělesu věže a má pole pouze dvě. Pozdně gotická klenba hlavního, původně plochostropého halového prostoru, je zaklenuta na osmiboký pilíř, druhá podpora se opírá o severovýchodní nároží věže ve dvoulodí. Klenba dvoulodí nese dva svorníky. Ve východním poli severní lodi je půlka koně - erb rodu Malovců z Pacova, v jehož vlastnictví se město nacházelo po celé 15. století. Druhý svorník nese soukenickou štětku, znak cechu. K zaklenutí původně plochostropého hlavního prostoru došlo asi až na samém počátku 16. století. V polovině 16. století byla do něj na třech stranách vložena kruchta.

 

kostelCharakteristickým znakem pláště pacovského chrámu jsou reliéfní desky na opěrácích (15. stol.), jež zpodobují postavy řemeslníků, na stavbě se podílejících, dále sv. Václava a znak Malovců.

Z renesanční doby pocházejí obdélná okna uvnitř s výraznou profilovanou římsou, osazená do částečně zazděných gotických špalet v jižní stěně lodi a v presbytáři. V době barokní, asi ještě v 50. - 60. letech 17. století, byla na severní straně presbytáře přistavěna sakristie s panskou oratoří a později k jižní straně dvoulodí též předsíň.

Roku 1727 kostel vyhořel a byl opět obnoven. Roku 1744 vyhořela věž, jež byla dostavěna až v roce 1876 - bylo přistavěno nové patro pro hodiny. V letech 1907-9 byl kostel opraven. Plášť byl opatřen hydraulickou omítkou. Poslední oprava vnějšího pláště byla ukončena v roce 1997. Na jižní straně kostela jsou druhotně osazeny náhrobní desky vyjmuté patrně z podlahy kostela. Pocházejí z období pozdní gotiky a renesance.  Ještě v polovině 19. století byl kostel obklopen hřbitovem, ohrazeným zdí s branou.

Nástěnné malby v interiéru vznikaly ve více etapách. Zpěvácká kruchta je zdobena renesanční malbou starozákonních a novozákonních výjevů s personifikacemi příslušných křesťanských ctností či jejich antitéz, asi z 2. poloviny 16. století. Na západní stěně severní lodi se nachází renesanční nástěnná malba (před rokem 1600) s personifikací Rozvážnosti či Moudrosti v podobě ženy shlížející se v zrcadle a držící hada, jedné z měšťanských ctností. Je otočena k městskému znaku (dnes torzo), komentovanému v rollwerkové kartuši. Nápis počíná slovy: TURRIS CELSA, LEO CELER, CORONA AVRO FULGIDA SIGNA SUNT… (Věž vysoká, lev hbitý, koruna zlatem se třpytící znaky, jsou…) a Pacov je zde uváděn již jako URBIVM, tedy město. Na severní stěně věže se nad úrovní empory nachází raně renesanční malba patrně s námětem trůnícího Krista Posledního soudu v gloriole. Na stejné ploše jako malba Posledního soudu se zachovala na gotické omítce rudková kresba schématu klenby dvoulodí pacovského farního chrámu.

kostel2 kostel3

V závěru presbytáře se nachází monumentální architektura hlavního oltáře (kolem pol. 18. století), restaurovaná roku 1890.

Samostatně zavěšené retabulum, vrcholící motivem Božího oka v paprskové svatozáři, vyplňuje obraz Klanění tří králů. Nad ním je socha Archanděla Michaela, patrona kostela a farnosti, s váhami a novějším (rokokovým) štítem s iniciálami IHS. Na retabulu, bohatě zdobeném zlacenými řezbami rokajů a květinovými závěsy, jsou po bocích adorující andělé a letící andílci. Na postranních brankách jsou sochy sv. Cyrila a Metoděje, nad nimiž se vznášejí andílci nesoucí mitry. Na představené mense je dvouetážový svatostánek adorovaný anděly a ukončený Beránkem ve svatozáři na knize se sedmi pečetěmi. Ve výklenku horní části architektury svatostánku je Ukřižovaný s eucharistickými motivy (hrozny a klasy). Konvexní dvířka spodní etáže jsou opatřena reliéfem poslední večeře Páně.

Po stranách presbytáře se nacházejí barokní chórové lavice (kolem pol. 18. století). Pod lavicí na epištolní straně byla v podlaze nalezena (posléze opět zakrytá) vápencová náhrobní deska Anny z Ryzmberka.

Dvojice oken panské oratoře na evangelijní straně presbytáře mají pozdně barokní zdobné rámy s vyřezávanými, dílem zlacenými dekoracemi, s podvěšenými prázdnými kartušemi.

Bočnímu oltáři sv. Josefa na epištolní straně v lodi (40. léta 18. století), přenesenému roku 1891 do farního chrámu z místního karmelitánského klášterního kostela sv. Václava, dominuje obraz se scénou Smrti sv. Josefa. 

kostel4kostel5

Na pódiu před bočním oltářem sv. Josefa je umístěna cínová křtitelnice (1538)  na třech nohách, ukončených ptačími pařáty a s horním nasazením v podobě hlavy vousatého muže s knížecí čepicí. Má tvar obráceného zvonu, na jehož plášti jsou reliéfy P. Marie a apoštolů.

kostel6

 

 

 

 

Na evangelijní straně je v presbytáři zavěšená kazatelna. Její stříška vrcholí andělem s trubkou a Beránkem s knihou se sedmi pečetěmi na obláčku. Na poprsnici řečniště jsou alegorie tří hlavních křesťanských ctností – Víry, Lásky a Naděje – se svými atributy: křížem a knihou s kalichem, hořícím srdcem a kotvou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tribuně se nacházejí barokní varhany z doby asi před polovinou 18. století.

Výzdobu kostela doplňuje dále monumentální mortuarium – pohřební štít – Zikmunda Myslíka z Hyršova.

kostel9kostel7

Pod kruchtou jsou umístěny další boční oltáře. Na evangelijní straně oltář Madony (Panny Marie Svatohorské) se sochou Bohorodičky v prosklené skříňce a dále kašírovaná jeskyně se soškou P. Marie Lourdské. Na epištolní straně rokokový oltář sv. Srdce.

kostel8kostel12

Na epištolní straně presbytáře je ve zdi osazen náhrobek Zikmunda Myslíka (+1666).

Pod kruchtou na severní straně lodi se ve zdi nachází náhrobek Hrona z Pacova z konce 13. století.

kostel10kostel11

 

V posledních letech dochází k rozsáhlému restaurování vybavení interiéru kostela – opraven je hlavní i boční oltáře, varhanní skříně, kazatelna, chórové lavice, rámy oken oratoří, Myslíkův pohřební štít a řada dalších součástí vybavení chrámu….

 

Opravy a restaurování kostela sv. Michaela Archanděla:

 

1991 – 1993      projektová dokumentace                 0,1 mil. Kč

1994 – 1995      oprava exteriéru                             8,8 mil. Kč

1999 – 2007      oprava interiéru                              1,7 mil. Kč

restaurování mobiliáře                                              6,4 mil. Kč

 

Na financování se podíleli:

Ministerstvo kultury České republiky

Město Pacov

Římskokatolická církev

občané města Pacova a okolí

další dárci tuzemští i zahraniční

 

Práce provedli:

LACO CL s.r.o. – exteriér

Mgr. Jiří Novotný, Praha – interiér

D. Smetánková, ak.mal. J. Matějíček - mobiliář